Personuppgiftsbehandling

Som ansökande om medlemskap, medlem eller anhörig till minderårig medlem i Sollentuna Kampidrottsförening och träningscenter (SKIFT) behandlar föreningen dina personuppgifter. Detta gör föreningen för att kunna tillhandahålla träning och andra aktiviteter inom föreningens verksamhet samt för att förbättra och utveckla vår verksamhet.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?
SKIFT registrerar dina personuppgifter i medlemsregistret och de uppgifter som ingår i registren kan vara personnummer, födelsedatum, namn, adress, telefon, e-postadress, närståendes motsvarande uppgifter, SKIFT behandlar personuppgifterna i syfte att tillhandahålla och administrera din träning, andra aktiviteter inom verksamheten samt förbättra och utveckla verksamheten.

I och med anmälan om medlemskap ingås ett avtal mellan er och föreningen och den rättsliga grunden för behandlingen är att uppfylla detta avtal. Samtycke krävs för att hälsouppgifter eller andra känsliga uppgifter ska få behandlas då detta är nödvändigt.

I vissa sammanhang kan SKIFT komma att ta fotografier eller spela in videor och publicera dem på föreningens webbplats och i sociala medier. Detta gör vi för att visa upp föreningens verksamhet både internt för medlemmar och externt för allmänheten. Sådana fotografier och videor kan visa personer och innehålla personuppgifter. Vi kommer endast att använda ditt namn i samband med publiceringen om vi har ditt samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen är en intresseavvägning.

Hur länge bevarar SKIFT dina personuppgifter?

Personuppgifter sparas så länge de är nödvändiga för ändamålet. Personuppgifter av ringa eller tillfällig betydelse raderas då de inte längre är aktuella.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

SKIFT kan komma att dela dina personuppgifter med Sollentuna Kommun och Riksidrottsförbundet (RF) i samband med ansökan om verksamhetsstöd. Gällande LOK stödet från RF finns mer information här.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras hos SKIFT eller hos en av SKIFT:s leverantörer i Sverige eller inom EU/EES.

Hur skyddas dina uppgifter?

SKIFT arbetar aktivt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter. Bara den som behöver dina personuppgifter för sitt uppdrag inom SKIFT får ta del av dem.

Vad har du för rättigheter?

Om SKIFT samlat in dina personuppgifter har du flertalet rättigheter. Nedan beskriver vi vilka val och möjligheter du har, och hur du kan utöva dessa rättigheter i samband med föreningens behandling av dina personuppgifter.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Om du önskar information om vilka personuppgifter SKIFT behandlar om dig kan du alltid begära detta i form av ett registerutdrag.

Rätt till rättelse

Skulle det finnas oriktiga eller missvisande uppgifter om dig t.ex. i vårt medlemsregister har du rätt att begära rättelse. 

Rätt att bli raderad

I vissa situationer har du rätt att begära att få dina personuppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”), till exempel om dina personuppgifter har behandlats olagligt eller om du inte längre är medlem.

Rätt till begränsning

I vissa situationer har du rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas. Om du exempelvis bestrider att personuppgifterna SKIFT behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid SKIFT behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

Rätt till dataportabilitet

Om du självmant lämnat uppgifter till oss har du i vissa situationer rätt att få ut och använda dina uppgifter på annat håll (”rätten till dataportabilitet”). Vid dessa tillfällen har SKIFT en skyldighet att underlätta en sådan överflyttning av uppgifterna. En förutsättning är att SKIFT behandlar personuppgifterna med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig.

Rätt till invändning

I vissa fall har du rätt att invända mot behandling av dina uppgifter. Om sådan omständighet föreligger får SKIFT endast fortsätta behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas.

Återkalla samtycke

Om samtycke har lämnats för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke.

Klagomål

Om du är missnöjd med SKIFT:s behandling av dina personuppgifter kan du inge ett klagomål till SKIFT:s styrelse eller till Datainspektionen.

Hur utövar du dina rättigheter?

Om du vill använda någon av rättigheterna ovan är du välkommen att kontakta SKIFT:s styrelse. Om du istället vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) hittar du på Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Där finns också mer information om dataskyddsförordningen.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är SKIFT:s styrelse. För mer info om vilka som utgör styrelsen besök styrelsesidan eller kontakta info.skift@gmail.com

Rulla till toppen